Morski sternik motorowodny

Morski sternik motorowodny

Morski sternik motorowodny 

 Kurs rozpoczyna się w sobotę o godzinie 9:00. Spotykamy się przed bosmanatem przystani jachtowej "Marina Gdynia" al. Jana Pawła II 13a Gdynia.

Harmonogram zajęć: (Pobierz szczegółowy plan kursu)

Sobota 9:00 - 20:00
Niedziela 9:00 - 17:00
Niedziela - Egzamin

UWAGA: w związku z dużym zaufaniej do naszej kadry szkoleniowej w przypadku nie zaliczenia egzaminu zwracamy całkowite koszty szkolenia. 

DO UPRAWNIEŃ MOTOROWODNYCH KURS NA STOPNIE ISSA GRATIS!!!
PŁACISZ JEDYNIE ZA EGZAMIN I WYDANIE CERTYFIKATU   zobacz więcej...

Zapisz się na kurs

Po zapisaniu się na kurs i wypełnieniu formularza elektronicznie otrzymujesz dostęp do materiałów wykorzystywanych podczas kursu.  

  

Wymagania:

 1. Ukończone 18 lat,
 2. Odbyła co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi,
 3. Zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności. (Pobierz przykładowy formularz opini z rejsu)

Uprawnienia:

 1. Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych,
 2. Prowadzenie jachtów o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.


Dokumenty niezbędne do wydania patentu kompletowane są przez organizatora kursu:

 1. Wniosek o wydanie patentu zawierający:
  a) imię i nazwisko, miejsce i datę urodzenia, adres zamieszkania oraz podpis wnioskodawcy, b) datę,
  c) rodzaj patentu,
  d) zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm; ,
 2. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań stażowych  w szczególności pozytywne opinie z odbytych rejsów wy- stawione przez kapitana jachtu, karty rejsu lub – w przypadku rejsów prowadzonych samodzielnie – inne dokumenty potwierdzone przez armatora jachtu,
 3. Zaświadczenie o zdaniu egzaminu - wydawane w dniu zdania egzaminu.

 

PROGRAM SZKOLENIA I WYMAGANIA EGZAMINACYJNE:
 na patent Morskiego Sternika Motorowodnego

 

 

1. Wiedza teoretyczna:
1) budowa jachtu, w tym:
a) eksploatacja i budowa instalacji i urządzeń oraz ocena ich stanu technicznego,
b) wyposażenie jachtu morskiego;

2) silniki i układy napędowe, w tym:
a) znajomość budowy silników jachtów motorowych w zakresie umożliwiającym ocenę usterek możliwych do usu- nięcia na morzu,
b) zasady prawidłowego rozruchu i zatrzymania silnika, drobnych zabiegów regulacyjnych,
c) kontrola pracy silnika i jej ocena,
d) zasady prawidłowej eksploatacji akumulatorów,
e) znajomość zasad BHP przy obsłudze napędów;
Dziennik Ustaw – 19 – Poz. 460


3) locja, w tym:
a) oznakowanie nawigacyjne,
b) jachtowe pomoce nawigacyjne i ich wykorzystanie (mapy nawigacyjne, spisy świateł),
c) znaki i skróty stosowane na mapach,
d) podstawowa znajomość układu tablic pływów i prądów pływowych,
e) przygotowanie nawigacyjne wejścia do portu;

4) nawigacja, w tym:
a) jachtowe pomoce i przyrządy nawigacyjne (sondy, odbiorniki systemów nawigacji satelitarnej, wskaźniki wielo- funkcyjne itp.),
b) podstawy nawigacji terestrycznej,
c) nawigacja zliczeniowa;

5) meteorologia, w tym:
a) podstawowe przyrządy meteorologiczne i ich wykorzystywanie,
b) radiowe komunikaty meteorologiczne dla żeglugi, system transmisji ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicz- nych;

6) sygnalizacja i łączność, w tym:
a) sygnalizacja wzywania pomocy, procedury GMDSS, wykorzystanie środków pirotechnicznych oraz radiostacji VHF,
b) sygnały ostrzegawcze;

7) planowanie rejsu, z uwzględnieniem:
a) ograniczeń wyjścia i wejścia do portu,
b) odległości i czasu trwania rejsu,
c) ewentualnych zagrożeń w czasie rejsu,
d) przygotowania załogi i jachtu;

8) ratownictwo, w tym:
a) podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,
b) postępowanie w przypadku pożaru, awarii takielunku, kolizji lub wypadku,
c) pierwsza pomoc i współdziałanie ze stacjami ratownictwa i śmigłowcem ratowniczym oraz łodzią zabezpieczenia ratowniczego,
d) przygotowanie do sztormu i techniki sztormowania,
e) „człowiek za burtą” na morzu, f) hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii,
g) sztrandowanie;

9) ochrona wód przed zanieczyszczaniem;

10) podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.


2. Umiejętności praktyczne:

1) manewrowanie jachtem motorowym w zakresie:
a) prowadzenia jachtu motorowego przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
b) wykonania manewrów: odejście od nadbrzeża, dojście do nadbrzeża, pływanie kursem prostym i cyrkulacja, alarm „człowiek za burtą”,
c) kotwiczenia i cumowania w różnych warunkach;

2) kierowanie załogą, wydawanie komend i egzekwowanie ich wykonania we właściwym momencie.
Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 460


Egzamin na patent motorowodnego sternika morskiego dla osób, które nie posiadają patentu sternika motorowodne- go, obejmuje zakres wiedzy teoretycznej określonej dla sternika motorowodnego oraz morskiego sternika motorowodnego.

 

 

Uprawnienia są wydawane na podstawie rozporządzeń:

 

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej

 

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu

Pobierz aplikację

Pobierz
aplikację mobilną:

Pobierz naszą aplikację

Najbliższe kursy
motorowodne

error

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]